REGULAMIN  Programu lojalnościowego OKEY CLUB

I. Postanowienia ogólne.

 

1.      Regulamin organizowanego przez Sigma S.C. z siedzibą w Bielsku-Białej Programu Lojalnościowego OKEY CLUB (zwanego dalej "Programem"), przeznaczonego dla Stałych Klientów, jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy uczestnikiem programu a firmami wymienionymi powyżej, zwanymi dalej Organizatorem, będącymi właścicielami programu OKEY CLUB.

2.      W programie można brać udział po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu stosownej karty zgłoszeniowej. Podpisując kartę zgłoszeniową klient zawiera równocześnie umowę z organizatorem programu OKEY CLUB. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

3.       Uczestnikiem programu może być każda osoba będąca Klientem wyżej wymienionych sklepów.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym uczestników programu za pośrednictwem sklepu lub w korespondencji bezpośredniej.

5.      Poprzez złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej uczestnik udziela zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych programu OKEY CLUB, swoich danych figurujących na karcie zgłoszeniowej przez Organizatora, a także firmy będące partnerami Organizatora.

6.      Uczestnik programu OKEY CLUB gromadzi punkty za zakupy dokonane w sklepie, w którym otrzymał kartę OKEY CLUB. Zgromadzone punkty uczestnik może zamienić na towary lub usługi zgodnie z ofertą umieszczoną w katalogu OKEY CLUB.

7.       Organizator może wyłączyć poszczególne sklepy z programu OKEY CLUB, ale czynić to będzie w wyjątkowych przypadkach i na okres przejściowy. Za dokonywanie zakupów w tym sklepie nie można uzyskać punktów OKEY CLUB.

8.       Sklepy uczestniczące w programie OKEY CLUB są oznakowane emblematem OKEY CLUB.

 

 II. Warunki przystąpienia, karta OKEY CLUB.

 

1.       Osoba przystępująca do programu OKEY CLUB po wypełnieniu i podpisaniu stosowanej "karty zgłoszeniowej" staje się uprawniona do udziału w programie oraz do korzystania z karty OKEY CLUB - służącej gromadzeniu punktów.

2.       Uczestnik jest zobowiązany wypełnić kartę zgłoszeniową podając dane w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. W rubryce "adres" musi podać swój dokładny adres prywatny. Nie przyjmujemy zgłoszeń z adresem skrytki pocztowej lub miejsca pracy. Karta zgłoszeniowa bez podpisu jest nieważna. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych lub błędnych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych Organizator nie powiadamia zainteresowanego.

3.       Na karcie OKEY CLUB figuruje numer karty. Każdy z uczestników posiada oddzielny numer karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie nie będące posiadaczami karty OKEY CLUB. Przez osoby trzecie rozumie się osoby nie żyjące w wspólnym gospodarstwie domowym z właścicielem karty. Organizator zastrzega sobie prawo zakwestionowania punktów zdobytych przez osobę trzecią.

4.       Każdy uczestnik może korzystać tylko z jednej karty.

5.       Karta OKEY CLUB nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

6.       Za kartę OKEY CLUB pobierana jest opłata w wysokości 2 zł.

 

 III.  Zagubienie, zniszczenie, kradzież karty.

 

1.      W przypadku zagubienia, trwałego uszkodzenia lub kradzieży karty OKEY CLUB trzeba o tym powiadomić Organizatora. Organizator podejmuje dalsze działania w celu zablokowania karty i wystawienia nowej, wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia.

2.      Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia karty, jeżeli uczestnik tego faktu nie zgłosił. Organizator gwarantuje uczestnikowi zabezpieczenie zgromadzonych punktów po 24 godzinach od chwili zgłoszenia.

3.      Jeżeli uczestnik kartę zgubi, zostanie mu ona skradziona lub ulegnie trwałemu uszkodzeniu, to - o ile fakt ten zgłosi - jest uprawniony do otrzymania nowej karty. Po otrzymaniu takiej informacji Organizator blokuje kartę. Karty zablokowanej nie można dalej używać. W chwili odnalezienia karty zablokowanej klient powinien skontaktować się z Organizatorem celem podjęcia dalszych kroków.

4.       Dotychczas zgromadzone punkty OKEY CLUB zostaną automatycznie zapisane na nowej karcie.

5.       W przypadku odnalezienia wycofanej karty OKEY CLUB należy ją niezwłocznie doręczyć do Organizatora lub zniszczyć. Karta jest trwale zablokowana i nie można jej używać.

6.       Posiadacz karty może skorzystać z wymiany najwyżej 3 razy. Zasadność wymiany Organizator ma prawo zbadać.

7.       Za wymianę karty zgubionej / zniszczonej / skradzionej pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.

 

IV. Korzystanie z karty OKEY CLUB.

 

A. Gromadzenie punktów na karcie OKEY CLUB.

1.       Punkty OKEY CLUB można zdobywać w sklepie, w którym karta OKEY CLUB została wydana.

2.       W celu zapisu punktów na karcie uczestnik powinien przekazać kartę kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupu. Punkty OKEY CLUB za zakupy dokonane w placówkach Organizatora są zapisywane w systemie automatycznie po umieszczeniu przez kasjera karty w czytniku kart przed zakończeniem transakcji. Korzystanie z punktów jest możliwe po 24 godzinach od momentu dokonania transakcji.

3.       Za podstawę do zapisania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza karty. O ile przy wymianie punktów zaistnieje podejrzenie, że podstawą punktów zapisanych posiadaczowi karty nie były rzeczywiste zakupy posiadacza, to punktów takich nie można wymienić i Organizator ma prawo zatrzymać kartę i wstrzymać wydanie prezentu do czasu wyjaśnienia sprawy.

4.       Posiadacz karty, który nie ma jej przy dokonywaniu zakupów lub z jakichkolwiek względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się wydrukowanie rachunku kasowego przez kasjera, nie otrzymuje punktów. Punkty za dokonany zakup nie mogą być wpisywane na kartę OKEY CLUB na podstawie później przedstawionego rachunku.

5.       Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami OKEY CLUB mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu rachunków kasowych.

6.       Warunkiem uczestnictwa w programie OKEY CLUB jest również przestrzeganie przez posiadacza karty przepisów odnośnie stosowania karty. Jeżeli posiadacz karty naruszy warunki regulaminu to tym samym narusza umowę, co może pociągnąć za sobą rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowanie karty wraz z punktami.

7.       W przypadku wprowadzenia nowych możliwości zbierania punktów (np. oferty partnerskie, promocje) Organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem sklepu lub w bezpośredniej korespondencji.

 

 B. Wymiana punktów OKEY CLUB na prezenty.

1.       Punkty OKEY CLUB mogą być wymienione na towary i usługi (zwane dalej produktami) wyszczególnione w katalogu. Nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę.

2.       Produkty mogą być zamawiane lub odbierane bezpośrednio w sklepie.

3.       Przedstawiony w katalogu asortyment produktów może ulegać zmianom. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionego produktu innym podobnym lub wycofania poszczególnych produktów z katalogu. W przypadku wycofania produktu z katalogu Organizator zwraca na konto uczestnika punkty OKEY CLUB za niezrealizowane zamówienie.

4.       Organizator zachowuje możliwość udostępniania za punkty OKEY CLUB innych produktów, nie figurujących w katalogu, a objętych promocją. O warunkach takich akcji informuje on uczestników za pośrednictwem sklepu lub w bezpośredniej korespondencji.

5.       Wartość produktów wyrażona w punktach OKEY CLUB jest podana w katalogu i jest niezmienna w okresie ważności katalogu. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wartości produktów wyrażonych w punktach OKEY CLUB , jak też asortymentu w przypadku wydania nowego katalogu.

6.       Pracownik sklepu Organizatora przy wymianie punktów może prosić uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości.

7.       Jeżeli uczestnik wybierze produkt, który można odebrać bezpośrednio w sklepie to po odjęciu odpowiedniej ilości punktów lub w przypadku produktów objętych promocją wiązaną odjęciu punktów i uiszczeniu opłaty, może odebrać produkt na miejscu. Ilość produktów składowanych w sklepach do odbioru natychmiastowego jest ograniczona.

8.       Organizator realizuje zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia o ile nie zostanie podany inny termin realizacji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku produktu w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami (przerwa w produkcji, strajk, kataklizm itp.)

9.       Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem produktu za punkty ciążą na uczestniku.

 

V. Zwroty i Reklamacje .

 

1.       Uczestnik przy składaniu każdego zamówienia otrzymuje kwit. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek reklamacji związanej z realizacją zamówienia to istnienie tego kwitu jest warunkiem zbadania sprawy przez Organizatora.

2.       Prawo zwrotu zamówionego prezentu przysługuje uczestnikowi tylko w przypadku jego uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem. W celu złożenia reklamacji uczestnik musi w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu skontaktować się z Organizatorem. Organizator nie przyjmuje zwrotów produktów noszących ślady użycia.

3.       Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta podanych w karcie gwarancyjnej.

4.       Jakiekolwiek reklamacje związane z realizacją zamówienia Organizator przyjmuje wyłącznie do 60 dni od daty złożenia zamówienia.

 

 VI. Nieprzepisowo zdobyte karty i punkty OKEY CLUB.

 

1.       Kartę OKEY CLUB uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie karty zgłoszeniowej zawierającej nierzeczywiste dane lub w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez Organizatora karta jest blokowana.

2.       Nieprzepisowo zdobytymi punktami OKEY CLUB są w szczególności te, które uzyskano w drodze handlu nimi lub jeżeli podstawą zapisu były transakcje zakupowe nie należące do posiadacza karty, lub też jeżeli punkty zostały zgromadzone w inny, sprzeczny z postanowieniami Regulaminu sposób.

3.       Jeżeli uczestnik do operacji wymiany punktów zamierza użyć nieprzepisowo zdobytej karty OKEY CLUB lub usiłuje dokonać przekazania (transferu) na własną kartę punktów z karty skradzionej, zagubionej lub własnej karty uprzednio zablokowanej, to czyn ten kwalifikuje się jako ciężkie naruszenie umowy i w takim przypadku karta jest blokowana. Wymiana punktów z karty zablokowanej jest niemożliwa.

4.       Wobec osoby usiłującej zamienić punkty OKEY CLUB zdobyte nieprzepisowo lub punkty ze skradzionej lub zagubionej karty Organizator ma prawo wszcząć postępowanie wyjaśniające.

5.       Oferta katalogu OKEY CLUB

6.       Organizator przy zestawianiu katalogu, doborze produktów i ich opisie kieruje się możliwie największą troską o pełną satysfakcję klienta, ale nie można go obciążać odpowiedzialnością za ich jakość i stopień użyteczności.

7.       Zdjęcia i parametry ujęte w katalogu mają charakter informacyjny. Prezent mogą też stanowić akcesoria, ale wyłącznie wyszczególnione w katalogu. W skład prezentu nie wchodzi np. zainstalowanie potrzebnych baterii.

8.       Prezenty figurujące w katalogu są do dyspozycji na miarę posiadanych zasobów. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionego produktu innym podobnym, jak również wycofania produktu z katalogu. Uczestnik będzie powiadomiony informacją w sklepie lub odrębnym listem o zmianie asortymentu, bądź o wycofaniu produktu.

 

VII. Promocje OKEY CLUB i współpraca za partnerami.

 

1.       Kierując się interesem lepszego sukcesu programu OKEY CLUB Organizator ma prawo ogłaszania promocji lub akcji na okres przejściowy, dla których wprowadza stronę trzecią jako partnera na czas trwania promocji. O oddzielnych przepisach takich akcji Organizator informuje uczestników w formie reklamy w sklepach lub w bezpośredniej korespondencji. Dla promocji na okres przejściowy Organizator ma prawo ustalać przepisy odbiegające od ogólnych, ale nie mogą one naruszać interesu uczestników.

2.       Dla jak najbardziej pomyślnego funkcjonowania programu OKEY CLUB oraz zapewnienia obsługi klientów na jak najwyższym poziomie Organizator może włączyć do programu inne przedsiębiorstwa w charakterze partnera. Partner poprzez jego uczestnictwo w programie może stać się jednostką przydzielającą i ewentualnie wymieniającą punkty. O włączeniu partnera/ów Organizator informuje uczestników z wyprzedzeniem.

 

VIII. Ważność kart i punktów OKEY CLUB.

 

1.       Punkty OKEY CLUB utrzymują ważność w okresie pięciu lat kalendarzowych.

2.       W stosunku do klientów, którzy nie korzystają z karty przez okres połowy roku Organizator rezerwuje sobie prawo ograniczenia ważności punktów i/lub karty OKEY CLUB.

 

IX. Likwidacja programu OKEY CLUB.

 

1.       Organizator może dowolnie zadecydować o zakończeniu programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.

2.       Obwieszczenie zakończenia programu musi być przez Organizatora wystawione we wszystkich sklepach w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę upływu terminu wymiany punktów.

3.       Po upływie 60 dni okresu końcowego, punktów OKEY CLUB nie można już gromadzić.